Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatok kezelője a BIOMED Kft. (továbbiakban: Társaság). Általános adatok:

Adatkezelő neve Biomed Kft.
Adatkezelő címe 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208. 3/45.
Cégjegyzékszám 01-09-737737
Adószám 12467020-2-42
Közösségi adószám HU12467020
Adatkezelő telefonszáma 0632487198
Adatkezelő fax elérhetősége 0632487191
Adatkezelő honlapja www.biomed.hu
Adatkezelő e-mail címe info@biomed.hu
NAIH azonosító NAIH-80385/2014.
Adatvédelmi felelős neve Medgyesi Bálint ügyvezető
Adatvédelmi felelős e-mail címe info@biomed.hu
Adatvédelmi felelős telefonszáma 0632487198

A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A Társaság a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást és tájékoztatást nyújthasson. A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletében foglaltaknak.

A Társaság tárhely szolgáltatójának (továbbiakban: Szolgáltató) neve, címe és elérhetősége:

Cégnév: Tárhelypark Kft., Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570, 1122 Gaál József út 24., Telefon: +36 1 700 4140.

Fogalommeghatározások:

  • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 2 együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félre- érthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2. Bejelentkezés nélküli böngészés
A szolgáltatások látogatása során a szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát – technikai okból, valamint statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A személyes adatokat (IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal) a rendszer, a munkamenet megszűnését követő 1 órán keresztül tárolja (a böngésző bezárása megszünteti a munkamenetet).

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A rendszer kizárólag technikai jellegű adatokat tárol cookie-ban. (például az éppen aktív menüpont). Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását: a Google Analytics. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics. A Google adatkezelési nyilatkozatáról itt tájékozódhat: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

3. Tájékoztatás az adatkezelés jogalapjáról
Adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, amennyiben Ön részt vesz bármely promóciós játékunkban személyes adatainak megadásával, termékeinkre honlapunkon keresztül megrendelést ad le, vagy feliratkozik Hírlevelünkre.

4. Az adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön által megadott, hozzájárulásával általunk kezelt adatok alapján Hírlevelünkkel értesíthessük kereskedelmi akcióinkról, újdonságainkról, illetve promóciós játék esetén értesítési címén elérjük Önt, ha a szerencsés nyertesek között szerepel.

5. Vásárláskor megadott adatok
A felhasználó által a weboldalon történő megrendelés leadásakor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhozszállítást bonyolító Magyar Posta Zrt. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato), akinek a név és cím adatokat a megrendelés teljesítésének érdekében bizalmas kezelésre átadjuk. A házhozszállítással történő megrendelés leadásával a felhasználó adatainak a Magyar Posta Zrt. részére történő átadásához hozzájárul.

6. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok
Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. Az adatokat a MailerLite hírlevélküldő szolgáltató (név: UAB “MailerLite” Cím: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Cégjegyzékszám: 302942057 adószám: LT100007448516) adatfelhőjében tároljuk. MailerLite adatvédelmi szabályzat: https://www.mailerlite.com/privacy-policy. A felhőben tárolt adatokhoz csak az adatkezelő és a Flower Net Bt. (FLOWER NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság, Székhely cím: 1124 Budapest, Deres utca 10. D. ép. fszt. 2., Adószám: 20694315-1-43) mint adatfeldolgozó fér hozzá. Az adatkezeléshez a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználó hozzájárul. Hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással bármikor visszavonhatja. Elfelejtéshez való jogával is bármikor élhet a felhasználó („forget”), ilyen esetben adatai az adattároló felhőből visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Az elfelejtés igényének bejelenését a felhasználó az info@biomed.hu email címre történő üzenet küldésével teheti meg.

7. Az adatkezelés időtartama
A BIOMED Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből.

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz a BIOMED Kft. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. Hírlevél küldés esetén adatfeldolgozók továbbá a fenti 6. pontban leírt gazdasági társaságot, promóciós játék esetében az adott játék részletes játékszabályában és adatkezelési tájékoztatójában megjelölt adatfeldolgozó, weboldalon leadott megrendelés házhoz szállítása esetén az 5. pontban megadott kiszállítást végző gazdasági társaság. Adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli, jogszabályban rögzített esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

9. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Ha Ön részt vesz promóciós játékunkban, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy adatait a sorsolásig tároljuk. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (Biomed Kft., 3043 Egyházasdengeleg, Sport út 39.) kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény beérkezésétől számított 2 munkanapon belül kerül sor.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

10. Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.biomed.hu weboldal tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelete tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a fenti törvényeket vettük alapul.

11. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet általános használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy bármely weboldalon leírt véleménye, közzétett képanyaga, stb. személyes adat, amelyből különleges adataira, akár vásárlási szokásaira, hovatartozására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok bizonyos esetekben mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

12.Fontos webcímek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket
megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a a társaság
honlapján történik.

2018.05.15.