Adatkezelési tájékoztató

Tartalom:

 1. Az adatkezelési tájékoztatás célja
 2. Fogalommeghatározások
 3. Szolgáltatások igénybevétele során kezelt személyes adatok
 4. Technikai adatok, cookie-k kezelése
 5. Hírlevél, nyereményjátékok adatkezelése
 6. Panaszok, kérések
 7. Kapcsolatfelvétel
 8. Adatfeldolgozók igénybevétele
 9. Személyes adatok megosztása más szervezetekkel
 10. Adatbiztonság
 11. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
 12. Kapcsolat
 1. Az adatkezelési tájékoztatás célja

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Ön
(a továbbiakban: Érintett, Ön, Felhasználó), a BIOMED Kft. tevékenysége során történő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, így:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:  

cég megnevezése: BIOMED Kft.

székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

adószám: 12467020-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-737737, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

képviseli: Medgyesi Bálint, ügyvezető

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@biomed.hu.  

A továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Ez a Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat (a továbbiakban: „a Szolgáltatások”). A Szolgáltatásaink használata az alábbiakat jelenti:
•    webáruházunk böngészése,
•    webáruházunkban történő regisztráció,
•    webáruházunkban történő vásárlás, 
•    elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozás, így például hírlevelekre, amit Ön e-mailben kaphat tőlünk,
•    az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményekben való részvétel.
Ez a Tájékoztató abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy a Biomed veszi fel Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásaival kapcsolatban.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük, így különösen az alábbiaknak megfelelve:  

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosítása (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 1. Fogalommeghatározások
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Jelen tájékoztató vonatkozásában különösen a honlap látogatója, webáruházban megrendelést leadó természetes személy, nyereményjáték résztvevője, hírlevélre feliratkozó, üzenetküldő személy;
 • személyes adat: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • honlap: www.biomed.hu és https://webshop.biomed.hu/ domain és aldomain néven elérhető weboldalak.  
 1. Szolgáltatások igénybevétele során kezelt személyes adatok

Szolgáltatásaink igénybevétele során kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama:

3.1. A Honlap látogatóinak adatai:

A Honlapunk látogatásakor/böngészésekor kezelt személyes adatainak körébe tartozik a látogatás dátuma és időpontja, az Ön számítógépének látogatáskori IP címe, böngésző és operációs rendszer típusa, technikai azonosítók.

 • Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, csalások, visszaélések megakadályozása; statisztikák készítése;
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján;
 • Az érintettek köre: a honlapra látogatók;
 • Az adatkezelés időtartama: a rendszer, a munkamenet megszűnését követő 1 órán keresztül tárolja (a böngésző bezárása megszünteti a munkamenetet).

3.2. Regisztráció

Amikor a Szolgáltatásainkra regisztrál, a felhasználói fiók létrehozásakor megadhatja részünkre az alábbi személyes adatait: nevét, postai és számlázási címét, e-mail címét (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefon- és faxszámát, az Ön belépési azonosító adatait, mint például a felhasználónevét és az Ön által választott jelszót.

 • Az adatkezelés céljai: az Érintett azonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás;
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján;
 • Az érintettek köre: a Honlapon regisztrált valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ön bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha Ön leiratkozik, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

A Biomed a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Biomed felhívja a felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például, ha Ön a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért Ön felel.

3.3. Online vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Amikor a webáruházunkban vásárol, a következő személyes adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), címzett neve, címe, címzett telefonszáma, címzett email címe, utalás esetén bankszámlaszám, a vásárláskori időpontja, a vásárláskori IP cím; információ a weboldalainkon tanúsított online keresési viselkedéséről, (egyéb információ: bankkártyaszám utolsó négy számjegye);
 • Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, felhasználói fiók kezelése, termékek rendelésének teljesítése és kiszállítása, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, esetleges követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása;
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 • Az érintettek köre: valamennyi vásárló;
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük. A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő belső munkatársai kezelhetik.

Az vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is („Vásárlás vendégként”).

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket Ön a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

3.4. Közösségi oldalak

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és

„kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 1. A mindennapi működés biztosítása és javítása, technikai adatok, cookie-k kezelése

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 1. a)    A weboldalunk kezelése és javítása

Azért használunk Cookie-kat, hogy javíthassunk a Szolgáltatásainkon. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes Szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy weboldalunk még kényelmesebben és hasznosabban működjön.

A feltétlenül szükséges Cookie-k:
•    Emlékeznek, mi van az Ön bevásárlókosarában
•    Emlékeznek, milyen messzire jutott egy rendelésben

A funkcionális Cookie-k:
•    Emlékeznek az Ön bejelentkezési adataira
•    Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
•    Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

A teljesítmény Cookie-k:
•    Növelik a weboldal teljesítményét
•    Fokozzák a felhasználói élményt

Az egyéb Cookie-k:
•    Adatot gyűjtenek a látogatások számáról, idejéről, időtartamáról, az oldal elhagyásának idejéről, hirdetések konverziójáról.  (Google Analytics, Google Ads, Faceboook)
•    Adatokat gyűjtenek a használt keresőoldal típusáról, az oldalunkra vezető linkről, illetve a használt keresőszavakról. (Google Analytics, Google Ads, Faceboook).

A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/.

A cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Biomed Webshop webhelyén. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Webshop „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok kerülhetnek beültetésre:

Google analytics kód
Google Asd remarketing kód
Google Ads konverzió követő kód
Facebook remarketing kód
Facebook konverzió követő kód
A honlapunkra érkező látogatók IP-címét a Google és a Facebook rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton, Facebook üzenő falon.

A jogszabályi háttér és jogalap: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Ön a Honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a kódokkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a kódok használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Ads konverziókövetés
A Google Ads konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 1. Hírlevél, nyereményjáték adatkezelése

Törekszünk személyesebbé tenni az Ön vásárlói élményét.

 1. a) marketing kommunikációk (pl.: hírlevél) küldése

Szeretnénk biztosítani, hogy olyan marketing információt küldjünk Önnek, amely érdekli Önt. Ön az oldal böngészésekor, a regisztráció során is és azt követően is, bármikor feliratkozhat hírlevelünkre vagy leiratkozhat hírlevél listánkról.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 • Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél) küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, aktuális programokról, kedvezményekről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Önnek e-mailben küldött legtöbb marketing kommunikációnk esetében az Ön hozzájárulására hivatkozunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az Elkertv. 13/A.§-a és a Grt. § (5) bekezdése alapján.
 • Az adatkezelés időtartama: az Önnek a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén nem fogunk több marketing e-mailt küldeni Önnek, de kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a rendszereinket teljes mértékben nem frissítettük be, előfordulhat, hogy a preferenciái módosítását követően is, maximum 30 napig még tárolhatjuk adatbázisunkban az adatait.
 1. b) promóciók és nyereményjátékok kezelése

A Biomed Kft. időközönként nyereményjátékot szervez és bonyolít le Az Ön személyes adatainak kezelése szükséges az Ön által választott promóciók és nyereményjátékok működtetéséhez, ha azokban részt szeretne venni.

 • A kezelt személyes adatok lehetséges köre: azonosítószám, a regisztrációs lapon szereplő adatok (név, e-mail cím), felhasználónév, jelentkezés dátuma.
 • Az adatkezelés célja: nyereményjátékon való részvétel, nyertesek kisorsolása, értesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, direkt marketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális programlehetőségekről, kapcsolattartás.   
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
 • Az adatkezelés időtartama: a nyertes játékosok esetében a cél megvalósulásáig; az átvételi elismervények a Számvtv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 évig kerülnek megőrzésre. Direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig. A nem nyertes játékosok és a direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat meg nem adó résztvevők adatai a sorsolást követően törlésre kerülnek.

A nyereményjátékok lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében jelen Tájékoztató alábbi pontja és a „Hivatalos Játékszabály és Adatkezelési Szabályzat” az irányadó.

Amikor kapcsolatba lép velünk, vagy a Biomed Kft. lép kapcsolatba Önnel, vagy Ön részt vesz akcióinkban, nyereményjátékainkban, a következő további információkat gyűjthetjük:

üzemeltetési tevékenységünk az Érintettek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet tartalmaz. A profilalkotást annak érdekében végezzük, hogy az Ön igényeinek és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az általunk küldött és Ön által megnyitott e-mailek és más digitális kommunikációk, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint, például lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy tudjuk, hogy Ön megnyitotta – és ha igen, mikor nyitotta meg – a kommunikációt.

 1. Panaszok vagy kérések / vásárlók könyve

Az Önt vagy a Biomed Kft-t érintő panaszok, jogi követelések vagy viták megoldásához szükséges személyes adatok kezelése.

Miért gyűjtjük ilyen módon a személyes adatokat?

Jogi kötelezettségeink teljesítése, jogos érdekeink védelme érdekében szükséges a személyes adatai kezelése. Például, ha Ön nem elégedett a tőlünk vásárolt termékekkel vagy adatvédelmi incidens történik.

 • A kezelt személyes adatok köre: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adatok, sorszám.
 • Az adatkezelés célja: a szolgáltatásokkal kapcsolatban felemerülő észrevételek (panasz, javaslat) kezelése, fogyasztói jogok gyakorlása; jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján; a vásárlók önkéntes hozzájárulása és a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya 3 évig kerül megőrzésre.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.
 1. Kapcsolatfelvétel

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot a Biomeddel, erre a weboldalunk ”Kapcsolat”  menü pontjában található űrlapok segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából kezelt személyes adat az Ön neve, e-mail címe.  

 • Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje): egyszeri információcsere esetén a Biomed az adatot haladéktalanul törli; ha a megkeresés valamely, a Biomed által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 Cikk (1) b) bekezdésében foglaltakra; fogyasztói panasz esetén: 3 év (Fogy.véd.tv. 17/A. §);
 • az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a Biomed munkavállalói, közreműködői, szakértői, ideértve az adatfeldolgozókat is.
 1. Adatfeldolgozók igénybevétele (együttműködés partnercégekkel és szolgáltatókkal)

Ez a rész elmagyarázza, hogy miért és hogyan osztunk meg személyes adatokat a Biomed részére szolgáltatást nyújtókkal. Amikor ezekkel a cégekkel osztunk meg személyes adatokat, utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, és arra, hogy nem rendelkeznek jogokkal az Ön személyes adatai tekintetében, marketinges célra sem használhatják azokat. 

Együtt dolgozunk olyan, megfelelő körültekintéssel kiválasztott szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek el bizonyos feladatokat. Ezek olyan cégek, amelyek az alábbi szolgáltatásokat nyújtják nekünk:

 1. a) technológiai szolgáltatások (pl. a weboldalaink és más, a szolgáltatások nyújtásához használt üzleti rendszerek működtetése, rendszergazda, tárhely szolgáltatás), ezek:
 •  
  • hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.);
  • Tárhelypark Kft., Adószám: 23289903-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-322570, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; www.tarhelypark.hu)
  • Google Analytics, Google Ads, Google Remarketing: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043);
  • Facebook Inc. (Menlo Park, California, USA) Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 1. b) a vásárlási fizetések kezelése webshopban történő vásárlás során, ezek:
 • online kártyaelfogadói rendszer: Simple, azaz OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-42)
 • banki online bankkártyás fizetési szolgáltatás biztosítása a Simple Rendszerben, bankkártya authorizáció, IT infrastruktúra biztosítása a Simple részére: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585; Adószám: 10537914-4-44)
 • számla kiállítás: KBOSS.hu Kft., (Számlázz.hu, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41)
 • házhozszállítási szolgáltatások: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)  
 1. c) könyvviteli és számviteli tevékenységek
 • könyvelés: Exact-Cont Kft (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21., cégjegyzékszám: 10 09 025613, adószám: 13110178-2-10)

Az adattovábbítás célja a vásárlások és a fizetési tranzakciók lebonyolításához, nyilvántartásához szükséges adatok átadása az adatfeldolgozók részére az adatfeldolgozók által végzett szolgáltatásokhoz. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatók számára a szolgáltatásaik elvégzését. Kérésre további tájékoztatást nyújtunk az adatfeldolgozók tevékenységéről.   

 1. d) hírlevélküldő szolgáltatás
 • Az adatok tárolása a MailerLite (UAB “MailerLite” Cím: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Cégjegyzékszám: 302942057 adószám: LT100007448516) adatfelhőjében történik.
 • Flower Net Bt. (székhely cím: 1124 Budapest, Deres utca 10. D. ép. fszt. 2., adószám: 20694315-1-43).
 1. Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megosszunk a személyes adatokat;
 • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat).
 1. Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és nyilvántartásainkban az adatok biztonságának biztosítására.  Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

 • Az Információk biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával Secure Sockets Layer (SSL) használatával.
 • Fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához.
 1. Az Érintett jogai; jogorvoslati lehetőségek

A személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

11.1. Joga van a nem megfelelő információk kijavíttatását kérni:
E jog tartalma: Ha Ön úgy gondolja, hogy a Biomed által nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és ki fogjuk javítani azokat.

11.2. Joga van tiltakozni az adatok használat ellen:

E jog tartalma:
a) általános tiltakozás: ebben az esetben kivizsgáljuk az Ön, az adatai használata elleni tiltakozását. Ha összességében az Ön jogai jelentősebbek a Biomed arra irányuló érdekeinknél, hogy az Ön személyes adatait használja, akkor az Ön kérése alapján vagy megtiltjuk azok általunk történő használatát (lásd lent a 3. pontot) vagy töröljük azokat (lásd lent a 4. pontot).

b)direkt marketing elleni tiltakozás: Ha Ön ilyen tiltakozással él, nem fogjuk használni a személyes adatait direkt marketinges célokra, és törölni fogjuk az ilyen célra korábban megadott adatait.

11.3. Joga van megtiltani az adathasználatot:

E jog tartalma:
Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:
•    Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent);
•    Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát;
•    nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk azokat.

11.4. Joga van az adatai törlését kérni:

E jog tartalma:
Ön számos esetben kérheti a Biomedtől a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:
•    nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására,
•    Ön sikeresen nyújtott be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent),
•    Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más jogalapunk azok használatára),
•    nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait.

Az adatok törlése iránti igény a regisztrációs „Fiók” menü pontban, illetve a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

11.5. Hozzáférési jog

Önnek joga van elkérni a Biomedtől az Önről tárolt személyes adatokat, amelyet a „Fiók”-jából elindított kéréssel tehet meg, illetve kérheti a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben.  

11.6. Joga van az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára

E jog tartalma:
Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa. Azt jelenti, hogy az érintett kérésére meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ön az adataival kapcsolatos kérelmét a „Fiók”-jából elindított kéréssel, illetve az info@biomed.hu e-mail címre vagy postai úton székhelyünkre küldött kérelemmel nyújthatja be. Ön kérheti, hogy az adatairól küldjünk önnek vagy egy harmadik személynek másolatot.

11.7. Joga van panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, ezért a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel a Biomed Kft-hez fordulhat elérhetőségei valamelyikén.

Önnek jogában áll továbbá a személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott adatvédelmi jogokról. 

Az Ön jogainak megsértése esetén a Biomed ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Biomed székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az Érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Ha Ön a Biomed Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Biomed az előírt határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Biomed az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Biomed egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Telefon: +36 32 487 198
Postai cím: Biomed Kft., 3043 Egyházasdengeleg, Sport út 39.
E-mail: info@biomed.hu

A Biomed a jelen Szabályzatban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítására. A Biomed Kft. a Tájékoztató hatályos változatát a honlapján teszi közzé. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. február 22. napján lép hatályba.